Mitä on soveltava taide?

(valokuva teoksesta Still, vuorovaikutteinen digitaalinen installaatio, Outi Kotala 2013/2015)

Soveltava taide on käsitteenä monitahoinen ja monimutkainen, verrattain uusi. Käsitteitä on lukuisia ja niiden määritelmät vaihtelevat tekijäkohtaisesti. Kokosimme tähän yhdistyksen hallituksen kommentteja siitä, että mitä on soveltava taide?

Elina Aho: “Koen soveltavan taiteen kenttänä, jossa taide lähestyy elävää elämää, toimien aidosti ja syvästi dialogin mahdollistajana. Taiteilijana koen taiteen ja soveltavan taiteen raja-aidan keinotekoisena. Kaikki ovat pohjimmiltaan tasa-arvoisia luovuudessaan. Taiteilijana voin myös toimia ikään kuin palveluammatissa, mutta taiteen ytimestä lähtien – ilman, että se vie terää taiteelta. Taide syntyy tässä kohtaamisista avoimin mielin. Dialogissa ympäröivän todellisuuden kanssa voi kiteytyä ja syntyä paljon enemmän kuin vain yksin työskennellessä. Soveltavassa taiteessa itselleni on kirkastunut ihmisten välisen dialogin, yhdessä ajattelun, oppimisen ja oivaltamisen voima.  Toiveenani on kehittää omia työvälineitä suuntaan ja työskennellä sellaisissa konteksteissa, jossa keskiössä on taiteen ilmiöt, kuvataiteissa aina lähtien havainnosta, ilmaisusta, vapaudesta, läsnäolosta hetkessä, moninaisuuden arvostamisesta, avoimen kokeilun ilmapiiristä, ammentaen myös taidehistoriasta, nykytaiteista ja omasta taiteellisen työskentelyn prosessista.”

Elsa Ervasti: “Soveltava taide voi tulla tueksi haastavissa rakenteissa sellaisissa kohdissa, joissa  käsitteitä tai sanoja ei löydy. Se voi sanoittaa sellaista, mikä ei ole tullut vielä näkyväksi. Soveltava taide pyrkii olemaan vuorovaikutuksessa yhteiskunnallisten ilmiöiden kanssa. Se voi tarjota yhteisölle yhteisen kokemuksen, jonka kautta aukeaa väylä jollekin uudelle.”

Riikka Kampara: “Vuorovaikutus ja toisen kohtaaminen ovat soveltavien taiteiden ytimessä. Soveltava taide haastaa katsomaan ympärilleen, kokemaan ja katsomaan asioita uusista näkökulmista. Se on totutun ulkopuolelle hyppäämäämistä ja näin soveltava taiteen kautta ymmärrys ja ajattelu voivat laajentua. Soveltavassa taiteessa leikkimielisyys, luovuus ja mielikuvitus kulkevat yhdessä jaetun kokemuksen kanssa, josta voi syntyä jotakin uutta. “

Sussa Lavonen: “Soveltava taide näyttäytyy siellä missä haastetaan näkemään taiteen keinoin sisältö uudenlaisessa muodossa. Soveltaminen taiteen keinoin on parhaimmillaan ratkaisukeskeistä, yllättävää ja muutokseen mahdollistavaa.”

Jussi Nikkilä: “Soveltava taide viittaa taiteellisiin prosesseihin, jotka luovat taiteen perinteisten menetelmien ja lähtökohtien lisäksi uudenlaisia taiteellisia sovelluksia ja niiden avulla merkittäviä siltoja kohti muita yhteiskunnan osa-alueita ja prosesseja. Taidetta uudella tavalla osaksi yhteiskuntaa soveltavien ja osallistavien prosessien avulla se mikä taiteessa on merkittävintä ja arvokkainta voi tulla osaksi sellaisia yhteiskunnallisia ympäristöjä, joissa taiteellinen tai muulla tavoin luova prosessi ei ole aiemmin osannut ilmentyä.

Soveltava taide on fokukseltaan hiukan haastava termi, mutta yksinkertaisesti ajateltuna se viittaa taiteeseen, joka soveltaa itseään uudella ja osallistuvalla tavalla osaksi muita yhteiskunnan prosesseja. Soveltavan taiteen olennaisena pyrkimyksenä on ehkäpä maksimoida luovuuden ja taiteellisten prosessien hyödyt, ja niiden elollistavuus, muulle yhteiskunnalle ja siten myös häivyttää taiteen ja muun yhteiskunnan välillä olevaa kuilua.

Toiseen suuntaan ajateltuna, soveltavan taiteen voidaan nähdä viittaavan myös sellaisiin taiteellisiin prosesseihin, jotka pyrkivät varioimaan, muuntelemaan ja ”soveltamaan” elämisen ja todellisuuden kokemisen rakenteita sinänsä. Tällä viittaan inhimillisen elämän perusasioiden ja jo olemassaolevien yhteiskunnan erilaisten kiinteiden rakenteiden ”taiteellistamiseen”, joka käytännössä tarkoittaa mm. luovuuselementtien, leikin, kehon ja inhimillisen hengittävyyden palauttamista osaksi ihmisten elämää ja maailmaa.”

Helena Ryti: “Soveltava taide on taidetta, joka tapahtuu erilaisissa yhteisöissä osallistaen, yllättäen, kyseenalaistaen, kysymyksiä herättäen uusia näkökulmia kaihtamatta. Se voi olla uusissa ympäristöissä, mutta se voi olla myös totutuissa ympäristöissä! Soveltava taide pakenee määrittelyä… “

Kira Sjöberg: “Mitä on soveltava taide? Tietysti valtavan laaja ja miljoona asiaa kattava aihepiiri mutta kiteytetysti sanoisin, että loistava väline/tapa johtaa muutosta.”