Osaamiskiihdyttämön toisen kauden koonti

Pro Soveltavan taiteen tila ry:n järjestämästä Osaamiskiihdyttämö 2017-2018 -projektista kerättiin palautetta osallistuneita kyselyllä. Linkki kyselyyn lähetettiin osallistuneille sähköpostitse. Vastausaika oli avoinna 19.-27.3.2018. Osaamiskiihdyttämö 2017-2018-projektiin osallistui 36 henkilöä, joista kyselyyn vastasi 23, eli 63,9 % osallistuneista.

Vastauksia tuli tasaisesti kaikista kolmesta kaupungista (Oulu, Helsinki, Tampere), joissa projekti tänä vuonna järjestettiin. Osallistujilta kysyttiin avoimella kentällä ammattinimikettä, koulutustaustaa ja taiteenalaa. Kolme (13 %) vastasi taustakseen kuvataiteilijan, joista kaksi oli maininnut kuvataiteilijan AMK-tutkinnon. Neljä (17,4 %) vastasi ammattinimikkeekseen taiteilijan, joista yksi oli tarkentanut alakseen taidekasvatuksen ja yksi valokuvataiteen. Vastaajista kolme (13 %) kertoi olevansa teatteri-ilmaisun ohjaajia. Vastaajista kaksi (8,7 %) olivat ensisijaisesti musiikin alalla ja yksi (4,3 %) vastasi ammattinimikkeensä olevan kirjailija. Viisi (21,7 %) vastaajista on kertonut olevansa ohjaajia, lehtoreita ja rehtoreita, joista yksi on kertonut toimivansa sosiaalialalla. Muut vastaajista edustivat kulttuurin ja taiteen alan opetustehtäviä. Lisäksi mukana on ollut osallistujia, jotka ovat kertoneet taustansa olevan yrittäjä, psykoterapeutti, filosofian maisteri, sosiaaliala ja tekstiilisuunnittelija.

Useilla vastaajilla oli monia vastauksia, mikä kertoo toisaalta siitä, miten luovien toimijoiden työt tällä hetkellä rakentuvat eri osa-alueista, ja toisaalta myös kysymyksen asettelu ja avoin vastausmuoto mahdollisti monien vastausten antamisen. Vastausten perusteella eri taiteenalat olivat hyvin edustettuina, sillä mukana oli teatteri, kuvataide, musiikki, kirjallisuus, valokuva, tekstiili ja tanssi. Lisäksi vaikuttaa siltä, että Osaamiskiihdyttämö 2017-2018 -projekti on onnistunut tavoittamaan taiteesta kiinnostuneita ja taiteilijoiden kanssa yhteistyöstä kiinnostuneita muiden alojen toimijoita, sillä mukana on ollut sosiaalialan ja kasvatusalojen edustajia.

Tieto Osaamiskiihdyttämöstä on tavoittanut osallistujat parhaiten Facebookin (34,8 %) ja kavereiden (34,8 %) kautta. Lisäksi tieto on tavoittanut osallistujat Prostt ry:n kotisivuilta (21,7 %). Prostt:n infokirjeen kautta tiedon on löytänyt vain 1 henkilö (4,3 %) ja yksi vastanneista ei muistanut, mitä kautta on kuullut projektista. Puskaradio toimii siis tehokkaana tiedotusvälineenä ja edellisen vuoden osallistujien tiedottaminen uusista projekteista on tärkeää myös uusien, aiempien vuosien osallistujien kavereiden, tavoittamisessa. Lisäksi Facebook-tiedottamista kannattaa hyödyntää ja kehittää jatkossakin, sillä se näyttää olevan tehokas markkinointikanava.

Hinnan (180 e Prostt ry:n jäsenille ja 200 e ei-jäsenille) sopivaksi arvioi 91,3 % vastaajista ja loput 8,7 % pitivät hintaa kalliina. Tilanteen vaatiessa hintaa voitaneen siis nostaa hieman, mutta nykyisellä tasolla se on sopiva suurimmalle osalle kohderyhmästä.

Osallistujilta kysyttiin vastausvaihtoehtoja antaen, minkä kentän kanssa he haluaisivat olla pääsääntöisesti vuorovaikutuksessa. Heillä oli mahdollisuus valita useita vaihtoehtoja annetuista sekä lisätä myös omia vaihtoehtoja. Kahdeksan vastaajaa kertoi toiveikseen Soten ja kymmenen työelämän. Kolmetoista vastaajaa kertoi, että haluaisivat olla vuorovaikutuksessa moniammatillisen yhteistyön merkeissä. Yhdeksän vastaajaa toivoi vuorovaikutusta kasvatuksen ja pedagogiikan merkeissä. Lisäksi toiveita kohdistui nuorten ja tavallisten ihmisten kanssa toimimiseen sekä julkisen taiteen ja terveydellistä apua tarvitsevien ihmisten kanssa tekemiseen. Useat vastaajat nimesivät monia kenttiä, joiden kanssa haluaisivat olla vuorovaikutuksessa ja vain kuusi oli valinnut yhden kentän toiveekseen.

Tulevien OK-kokonaisuuksien kannalta näyttää siltä, että markkinointia ja/tai yhteistyösuunnitelmia voisi kohdistaa entistä enemmän myös kasvatuksen ja pedagogiikan toimijoille ja organisaatioille, jotta alojen kohtaaminen mahdollistuisi kiihdyttämön aikana. Lisäksi esitysten sisällöissä voi huomioida moniammatillisen yhteistyön esimerkit sekä kasvatuksen ja pedagogiikan entistä paremmin, kun nyt sisällöissä sote ja työelämä ovat olleet melko vahvasti esillä ohjaajien omien taustojen ja osaamisen kautta.

Työpajasarjaan kohdistuneet odotukset toteutuivat täysin neljäntoista vastaajan (60,9 %) mielestä ja osittain kahdeksan vastaajan (34,8 %) mielestä. Yhden (4,3 %) vastaajan mielestä odotukset eivät toteutuneet. Osallistujilta kysyttiin myös avoimella vastauksella miten odotukset toteutuivat tai eivät toteutuneet. Vastaajien mukaan odotuksista toteutuivat muun muassa taiteen tekijöiden verkostoitumisen ja vertaistuen löytyminen. Lisäksi osallistujat kertovat saaneensa ideoitaan eteenpäin tai tukea ideansa kehittämiseen. Materiaalipankkia ja tehtäviä kerrotaan käytettäneen hyödyksi. Risuja sai tiedottamisen ja aikataulun takkuilu.

Kehittämisehdotuksia pyydettiin avoimella vastauksella. Neljätoista vastaajaa ehdotti kehittämisen osa-alueita kiihdyttämössä. Aikataulutukseen ehdotettiin pidempää ajanjaksoa, ja useampia tapaamiskertoja sekä lisäksi päivien selkeämpää rytmittämistä. Osallistujat ovat vastauksissaan toivoneet enemmän pienryhmätyöskentelyä ja keskustelua osallistujien kesken. Myös yhteisen projektin suunnittelu pienryhmissä ammatillisen kiinnostuksen ja osaamisten perusteella oli ehdotuksena vuorovaikutteisuuden lisäämiselle.

Ohjaajien ammattitaitoa kysyttiin lyhyellä tekstikentällä, mikä tuo variaatiota vastausten sanavalintoihin, mutta kaikki vastaukset ovat tavalla tai toisella (kyllä, juu, erittäin, juu) ohjaajien ammattitaitoa puoltavia. Kuuntelua ja kannustamista kehuttiin.

Luentosisältöjen hyödystä oman työn kannalta kysyttiin monivalinnalla. Eniten (57,1 %) vastaajien omaa työtä tukevaksi luentosisällöksi kuvattiin Soveltavan taiteen osa-alueet -kokonaisuutta ja toiseksi eniten (52,4 %) Markkinointi, vuorovaikutus ja lähestyttävyys -kokonaisuutta. Kolmanneksi eniten (47,6 %) tukea on ollut Soveltavan taiteilijan osaaminen ja neljänneksi eniten (42,9 %) Soveltava taide ennen ja nyt -luentosisällöistä. Vähiten omaa työtä tukevaksi sisällöksi kuvattiin Työmotivaatio, etiikka ja tekijänoikeuskysymykset (38,1 %), Ryhmän oma vertaistapaaminen (33,3 %) ja Tulevaisuuden askeleet (33,3 %).

Vertaistapaaminen ja tulevaisuuden askeleet voisivat jatkossa toimia paremmin osallistujien oman työn tukena, siten, että niihin rakennettaisiin osallistujien omaa työtilannetta ja tarpeita vastaavat ohjaus ja sisältö. Aikataulullisesti sellainen on haastavaa, sillä ohjaajille ja tapaamiskertojen kehittäjille täytyisi järjestää tilaisuus kartoittaa osallistujien toiveita ja kehittämistarpeita työpajojen kehittämispäiville, jotka pidetään aina ennen uuden ryhmän aloittamista. Vertaistapaamisen idea on toiminut aiemmin sellaisena, että siellä osallistujat voivat yhdessä syventää aiempien kertojen ajatuksia tai testata omia menetelmiään. Vuorovaikutteisuutta voi tukea tapaamiskerroilla esimerkiksi rytmittämällä ajankäyttöä paremmin sekä kehittämällä luentosisältöjä keskustelun mahdollistavaan suuntaan.

Materiaalipankkia on pitänyt hyödyllisenä 59,1 % vastanneista ja osittain hyödyllisenä 40,9 % vastanneista. Odotuksiin liittyneessä avoimessa vastauksessa materiaalipankin runsautta kehuttiin. Artikkeleiden ja julkaisujen ollessa hyvin tutkimuspainotteisia, niistä kommentoitiin, että ne vaativat keskittymistä ja pohdiskeluaikaa, joten on hyvä, että niitä voi myös ladata itselleen myöhempää käyttöä varten. Materiaalipankki on siis tärkeä osa OK-projekteja myös jatkossa ja sen sisältöjen päivittäminen on tärkeää jokaisella OK-kierroksella. Jos materiaalipankki toimii jatkossa jonkun toisen palvelun takana kuin google drivessa, täytyy osallistujia aina tiedottaa materiaalipankin saavutettavuudesta, jotta esimerkiksi sen sulkeutuessa, voivat osallistujat ladata haluamansa artikkelit itselleen myöhempää tutustumista varten.

Aikajännettä kuvattiin pääosin sopivaksi. Osallistujien vastauksissa ehdotetaan jälkitapaamista, jolloin pääsisi näkemään, miten projektit ovat edenneet. Yhteistyö Maaseudun Sivistysliiton kanssa nähtiin suurimmaksi osaksi hyvänä, vaikka konkreettista yhteistyötä osallistujien ja MSL:n välillä ei olisikaan tämän OK-tapaamisten pohjalta vielä sovittukaan. Tulevaisuuden yhteistyön tukemisen kannalta jatkossa tulisi kiinnittää enemmän huomiota siihen, että käytännön osalta kerrotaan selkeästi toimenpiteet, joilla jokainen osallistuja voi oma-aloitteisesti jatkaa kehitystyötä MSL:n kanssa.

Osaamiskiihdyttämön vaikutuksia kuvataan positiivisin sanankääntein. Osallistujat kertovat saaneensa itseluottamusta ja tukea kehittää ideoitaan niin verkostoitumisen kuin ammatillisen tuen kautta. Vertaistukea on pidetty erityisen tärkeänä. Lisäksi käsitteistön ja sanaston laajentuminen mainitaan useamman osallistujan vastauksissa.

Kaiken kaikkiaan tämän kauden OK-projekti sitoutti osallistujat tapaamiskertoihin ja omien ideoiden eteenpäin viemiseen melko tiiviisti. Oulussa ja Tampereella oli aina vähintään kuusi osallistujaa kahdestatoista tapaamiskerralla ja Helsingissäkin niillä tapaamiskerroilla, jotka on muistettu merkitä yhteiseen tiedostoon, on paikalla ollut vähintään kahdeksan kahdestatoista osallistujaa. Lisäksi palautekyselyn vastausprosentti 63,9 % oli hyvä, sillä palautteeseen täytyi vastata omalla ajalla tapaamiskertojen päätyttyä.