Osaamiskiihdyttämöissä vahvistetaan soveltavan taiteen tekijöiden osaamista

VAIHE I: Osaamiskiihdyttämön ohjaajat luovat yhdessä osaajakiihdyttämökonseptin

Osaajakiihdyttämön ohjaajaryhmä käyttää Krista Petäjäjärven TUK: Taide uusissa konteksteissa kurssikonseptia pohjamateriaalina, jonka pohjalta he kehittävät uuden yhteisen osaajakiihdyttämön konseptin. Ideana on, että heille syntyy yhteinen näkemys siitä

 • mitä osaajakiihdyttämössä tulisi tapahtua
 • miten soveltavien taiteilijoiden osaamista voitaisiin kiihdyttää
 • minkälaista tietoa kiihdyttämössä tulisi olla läsnä (esim. asiakasnäkökulma ja yrittäjämäisen ajattelun vahvistaminen)
 • minkälainen on ohjaajan rooli, jotta osaajakiihdyttämön itseohjautuvuutta voitaisiin tukea?

VAIHE II: Osallistujat kiihdyttävät osaamistaan valtakunnallisissa kiihdyttämöissä

Osallistuja

 •  tunnistaa ydinosaamisensa ja sen merkityksen myös perinteisen taidekentän ulkopuolella
 •  luo tämän ympärille palvelun/aloitteen/projektin
 •  näkee tämän taiteellisen inspiraation ja merkityksen omalle taiteelliselle kehitykselleen
 •  löytää kiinnostavia verrokkiesimerkkejä, ymmärtää oman osansa kokonaisuudessa
 •  tunnistaa kompetenssinsa ja osaamisen jota tulee vahvistaa palvelun/aloitteen/projektin toteuttamiseksi
 •  hahmottaa asiakastarpeen johon palvelu vastaa ja erottaa mahdollisen asiakaskuntansa ja tämän toimintalogiikan
 •  ymmärtää palvelun/projektin/aloitteen sisältämän ansaintamallin ja tämän toteuttamismahdollisuudet

Konseptinsa luomiseen ohjaajan ja ryhmän kannustuksen, tuen ja sparrauksen. Osallistuja kehittää ryhmän tuella palveluaan ja ymmärtää myös miten hän voi itsenäisesti edetä työskentelyssä kurssin päättymisen jälkeen. Kurssi on tarkoitettu eri alojen ammattitaiteilijoille ja muille taiteen parissa toimiville (esim. tuottajat), joilla on kiinnostusta taiteen mahdollisuuksiin uusissa konteksteissa.

VAIHE III: Osaamiskiihdyttämöt toimivat ja on syntynyt uutta osaamista

Projektin kautta syntyy kolme osaamiskiihdyttämöä, jotka tukevat taidetta soveltavan toimijan ammatillista kehittymistä, tämän valmiuksia työllistyä ja luoda uutta liiketoimintaa. Osaamiskiihdyttämöt luovat paikan ja tilan kollegiaaliselle, ammatilliselle vahvistumiselle, uudenlaiselle soveltavan taiteilijan vertaisoppimiselle.

Osallistujille projekti käsittelee taiteen mahdollisuuksia ja merkityksiä työelämässä mm. sosiaali -­ja terveyssektorilla. Kiihdyttämön tavoitteena on tutustua soveltavan taiteen toimialaan ja tunnistaa sen itselle sisältämät mahdollisuudet. Kiihdyttämössä avataan näkökulmia toimialan kehittymiseen, jossa taiteilijat tuovat ammattitaitoaan erilaisten yhteisöjen tueksi. Työpajoissa tutustutaan case-esimerkkeihin ja alan toimijoihin Suomessa ja maailmalla, aiheesta tehtyyn tutkimukseen, kentän toimintalogiikkaan ja sen tulevaisuuden näkymiin.

Merkittävä osuus kiihdyttämössä muodostuu osallistujan omasta projektista. Tässä osallistuja luo omasta osaamisestaan palvelun/aloitteen/projektin.

OSALLISTUJILLE

Kiihdyttämöt ovat 5 kk mittaisia kokonaisuuksia, kokoontumiskertoja on 7, joista yksi on ryhmän keskeinen vertaistapaaminen. Kiihdyttämöt alkavat lokakuussa. Osaamiskiihdyttämöön osallistuminen maksaa 120 euroa. Vapaaoppilaspaikkoja on ryhmässä 2 kpl, joita voi tarvittaessa anoa. Tavoitteena on, että kiihdyttämöiden puitteissa on syntynyt uusia palveluja, vahvistettua kollegiaalista tiedonvaihtoa ja ymmärrystä soveltavan taidekentän haasteista ja mahdollisuuksista. Tarkoituksena on tehdä soveltavan taiteilijan osaamisesta ostettavaa, yhteiskunnassa hyödynnettävää palvelua!

Tästä inspiraatiosta syntyy osaamiskiihdyttämö!

Projekti toteutetaan Taiteen edistämiskeskuksen kulttuurin hyvinvointivaikutusten erityisavustuksella.